پلن تیمی
با این عضویت می توانید برای تیم خود اشتراک تهیه کنید تا به صورت نامحدود در تعداد و تخصص پیشنهاد ارسال کنید.
4,990,000 ریال
جهت سفارش وارد شوید !
پلن طلایی
اعضای طلایی می توانند 30 پیشنهاد در ماه ارسال کنند.
399,000 ریال
جهت سفارش وارد شوید !
پلن نقره ای
اعضای نقره ای می توانند 20 پیشنهاد در ماه ارسال کنند.
299,000 ریال
جهت سفارش وارد شوید !
پلن برنزی
اعضای برنزی می‌توانند 10پیشنهاد در ماه ارسال کنند .
199,000 ریال
جهت سفارش وارد شوید !