آخرین مقالات


کاربرد فناوری در کشاورزی نوین
129 0 دقیقه 0

کاربرد فناوری در کشاورزی نوین

بیش از 10 هزار سال است که کشاورزی عامل اصلی بقای ما بوده است. از بسیاری جهات ، آینده ما در این سیاره به توانایی این صنعت در تأمین امنیت غذایی برای جمعیت جهان در سال 2050 که پیش بینی می شود به 10 میلیارد نفر برسد، بستگی دارد. برای رویارویی با این چا...